PROJECTE DE RECERCA ( i VI)

De fet en el terreny dels marcs d’interpretació, l’ampli suport social de la PAH i la seva creixent presència en els mitjans de comunicació, en part s’explica també per la capacitat de producció simbòlica del moviment a través de la creació d’uns marcs cognitius molt ressonants amb la vida quotidiana i rellevants socialment. Dit això, les paraules reflectides en la taula 1 ensenyen l’activisme social present en la pàgina web de la PAH. La paraula més freqüent dins de la KWIC i que es repeteix més vegades es desnonament( 59 freqüències) seguida d’hipoteca( 20 freqüències).

9

Conclusió:

A través de la present recerca s’ha pogut constatar que l’ impacte de la PAH s’explica per la conjugació de diferents factors que no són estàtics, sinó que han anat evolucionant al llarg del procés. El que resulta potser més suggeridor i pertinent alhora de plantejar-se treballar en aquest tema es la necessitat d’ampliar ràpidament el ventall de la recerca. Sobretot per plantejar-se noves preguntes que acabin enriquint el nostre anàlisi. Per exemple, Quin impacte ha tingut la PAH a nivell polític, social i cultural? Quines són les raons que expliquen aquest impacte?. Això fa necessari un treball més específicament polític que incideixi en el paper dels diversos partits polítics presents en l’arc parlamentari i que masses vegades actuen com un poder que vol contrarestar la tasca de la PAH.

Bibliografia:

Lluís de Yzaguirre, Carles Tebé, Araceli Alonso, Rosa-Ana Folguerà (2000). L’anàlisi lexicomètrica dels textos especialitzats. I Jornada de Terminologia i Documentació, Universitat Pompeu Fabra http://latel.upf.edu/terminotica/topo/topo.htm

PROJECTE DE RECERCA (II)

DESENVOLUPAMENT DEL PROCEDIMENT:

En primer lloc hem recollit una sèrie de webs i articles que parlaven del tema esmentat, amb diferents formats de sortida. Una vegada reconvertits en text pla han pogut ser incorporats a la carpeta destinada a ser treballada dins del programa AntConc. Aquest programa ens permet és capaç de processar un o diversos textos, crear una base de dades textual que pot ser interrogada per l’usuari, i extreure’n diversos resultats en forma de llistats d’unitats (de paraules simples o de concurrències) que poden ser ordenats de diverses maneres: alfabèticament, per ordre de freqüència ascendent o descendent, etc. A més, cada unitat o grup d’unitats seleccionades pot ser analitzada en el seu context lingüístic extraient les concordances pertinents. De fet estem davant d’un corpus lingüístic de dades textuals que és una col·lecció organitzada de textos seleccionats sobre la base d’uns criteris determinats. Finalment hem accedit a un corpus de contrast en suport electrònic, com per exemple l’Ancora-Ca.

Llistat de paraules simples:

1

PROJECTE DE RECERCA (I)

INTRODUCCIÓ:

En un context de vulnerabilitat social i laboral derivada de la crisi, durant els dos o tres darrers anys s’ha desenvolupat arreu de l’Estat un moviment per l’habitatge centrat en la paralització de desnonaments i en la reivindicació del dret a l’habitatge digne. Amb l’aparició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca al març de 2011 i el moviment 15M al maig del mateix any es va iniciar un procés de mobilització entorn a demandes relacionades amb habitatge que ha tingut continuïtat fins a l’actualitat.

La col·laboració entre la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, les assemblees de barri nascudes a la calor del 15M i moviments socials com el moviment okupa ha configurat una extensa xarxa d’actors al voltant de les lluites pel dret a l’habitatge que ha aconseguit visibilitat a l’espai públic per les contradiccions del model immobiliari desenvolupat durant les últimes dècades. El model genèric escollit es en aquest sentit, el de l’activisme social. Òbviament, el tracte rebut es prou esbiaixat com per mirar de contrarestar l’opinió majoritària vessada dins de quasi tots els mitjans de comunicació que han parlat abastament d’aquesta problemàtica.

Ens ha semblat doncs pertinent esbrinar aquest fenòmen tan estès i que ,per exemple a Barcelona, està força d’actualitat amb els esdeveniments de Can Vies al barri de Sants. Per assolir-ho hem agafat com a blog principal i motor de l’anàlisi el blog de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca . L’objectiu marcat es fer veure en la mesura de lo possible com a partir d’un cert anàlisi lexicomètrica de diversos textos podem arribar a la conclusió de que la problemàtica de l’habitatge és l’eix fonamental del fil transversal que pot cartografiar la realitat barcelonina d’aquests darrers anys.